TRUMPel           (Trampel=Tollpatsch, Tölpel, Dödel,ungelenker Dummkopf etc. )                                                                                                                                    INTRO:  a e F° G°

a                                  e     F°           G°          a                                 F°              G°

Mia in da Kua-Palz sinn ehrlischä Leit,  unn dess iss wischdisch, bsunners heit

C        e                                   F                  G             a                         e              F         G      

Weil vielä nur uffs Smadphone guckä, unn wonns um was geht sich liewa duckä

Anstatt - mehr uff Faktä zu  herä, dess duud uns doch gewaldisch sterä!

Unn wenn Du aa unsa Sprooch näd vastehsch, so hoffä mia, dass Du ball widda gehsch!

(halbes Intro!)

            a                      e            F°                  G°       a        e            F°                     G°       

Refr.:  Du TRUMPel du, jetzt hoisch ämol zu, Doi Uffträdä lesst uns   näd in Ruh      

a                                 e               F                             G

Omm schlimschdä iss, weil Du kummsch aus da Palz

Unn Disch ufführsch wie ä schlimmi Dompfwalz!

(INTRO !!)       (2x a e F° G°)

 

Drumm hawwe mia in da Schul uns gedänkt, mia wollä wissä, wie dess zommähängt

In da hoä Politik iwwam großä Teich, z.B. warum Du bisch fuachtba reich

Unn wie ma heart hosch Du gonz schä gschummelt, dabei doin gudä Charakter vabummelt

Falls do mol äna do war vorausgesetzt, doch jetzt bisch Du vor allem iwwa Twitter vanetzt!

(halbes Intro)      a e F° G°

 

Refr.                                                   (INTRO!!)

Erfolg zu hawwä akzeptier’n ma ohnä Neid, mia in da Kua-Palz sinn tolerante Leit

Wonn awwa ona sich gebärdet wie Du, donn lesst dess uns uff kään Fall in Ruh

Donn missä mia ofach uffbegehrä, unn wennigschdäns leisen Proteschd beschehrä

weil mia in da Kua-Palz ääfach näd so sinn, drumm bittä mia: „Schmeiß dä Bettl hinn!!“

Refr.

F°: 003210

G°: 005430