Zwettmähnung (!!Zupfen!! Gitarre lauter stellen!)         INTRO:  a F      !! >>  -2-  

C                                                               F                   C                                                  F

Wonn mia in da Kuapalz zum Dogda geä,  donn erschd wonns nimmi onnaschd gehd

Weil mia sinn xund–dess macht di Luffd!

Awwa schlimm ischs schunn, wonn da Bauch uns bleehd                         

Wonns  Greizl zwiggd odda da Maache rebelliad,        d  a

donn isses rischdisch, wonn de Pälza kää Zeid valiad

Schnell in di Braxis, ä paa Pillä genummä    d  a 

unn schunn gehds uns bessa,  mia sinn jo kää Dummä!    d  E

Doch monschmol konns soi, unn gaa näd so seldä,         C   F

konns soga bassirä äm kuapelzischä Heldä                   

dass aa da Dogda näd genau weeß, wass ma hod,    d     a

unn bevoa uns ereild än zu fria Dod            

            F                     G                     a              F                         G                    a

herä mia uff des Dogdas Ämbfehlung hoolä ä gwalifizierti Zwettmähnung!

 

Refrain:  Valosslischi Ämbfehlung – hol dia eu ä Zwettmähnung!!  (2x)   FGaFGa

 

Aa mia Pelza hawwä Zää, unn wonn die sinn nimmie schää    C  F  C  F

Odda gar vaschwunnä sinn, missä mia halt zum Zohnarzt hinn         C  F  d7  E     

Nochäm räntschä stellt der feschd, dass vielä Zää sinn näd grad die beschd       d a d a            

            d                                                   a                               F G                      a

Doch donn die Koschdä – ä riesä Iwwerraschung:        Zwettmähnung!  D  a  F  G  a

 

                           F           G             a                F             G                  a

Refrain:  Valosslischi Ämbfehlung – hol dia eu ä Zwettmähnung!!  (2x                           

 

Dess Lewä is schää voa alläm in da Palz,     C  F

Drumm saachä mia monschmool „Gott erhalt’s“

Awwa leida kummts voa, wi iwweraal in da Weld,         d  a

dass än Pälza bei da Pattnawahl uff di Schnuud felld     d E

Do konnsch nix machä, dess iss hald so,       C  F

unn doch gibt’s än Tipp aus da Palz, der meschd froo      C  F

unn der besagt, meag dia die Ämbfehlung,     d  a

denk  dobei  onn ä  Zwettmähnung!    d  E       

Refrain:  Valosslischi Ämbfehlung – hol dia eu ä Zwettmähnung!!  (2x)  F  G  a  F  G  a

                                  

In da Palz-ma weeses -gibt’s aa än guudä Woi,    C  F

unn dess därf ruisch ä bissel Wärbung devier soi    C  F

Doch gibt’s aa in da Palz Schaafe - so schwatzä,        d  a

die voa lauda Raffgia  schleschdä Trauwä zommägratzä     d  E

Unn domid de Woi ga grauslisch vahunzä,     C  F

donooch bassiart’s , dass du duusch zimmlisch viel … pinklä   C  F

Dess iss näd schäh, drumm hea uff di Ämbfehlung,     d   a

s’konn nix schadä, aa dobei ä Zwettmähnung!!    d  E

F             G               a              F            G                     a

Refrain:  Valosslischi Ämbfehlung – hol dia eu ä Zwettmähnung!!  (2x)

d                                                    a                           d                                            a

Awwa heit – unn dess iss ä großes Gschänk, kriggä mia Woi vunn Familjä Menk

d                                             a                          d                   E

Unn brauchä ä Zwettmähnung nischd, denn der Woi iss wiaklisch ä Gedischd!